Mustafa ÇETİN Daire Başkanı
  • 7250
  • -

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a) Mevzuatla Daire Başkanlığına verilen görevlerin düzenli, hızlı, etkin, verimli ve hukuka uygun yürütülmesinisağlamak için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
b) Başkanlığın amiri sıfatıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatla kurum ve birim amirlerine tanınan görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak,
c) Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak ve kadro ihtiyacını belirleyerek gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Harcama yetkilisi sıfatıyla bu yetkisini gerektiğinde uygun gördüğü kişilere devretmek ve gerçekleştirme görevlilerini belirlemek,
d) İdari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişini sağlamak,
e) Başkanlığın çalışmaları hakkında yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasınısağlamak,
f) OMÜ bilişim kaynaklarının envanterinin tutulmasını sağlamak, kurumsal mimari yapısını oluşturmak,
g) Birimlerden gelen talepler doğrultusunda bilişim kaynağı satın alınmasına ilişkin değerlendirme yapmak,
ğ) Başkanlıkta yürütülen iş ve işlemleri ve personeli denetlemek,
h) Ofisleri koordine etmek ve etkin çalışabilmesi için gerekli tedbirleri almak,
ı) Başkanlıkta gerekli düzenleyici işlemleri yapmak,
i) Rektörlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak. (2) Bilgi İşlem Daire Başkanı görevini yerine getirmede idari olarak Genel Sekreterlik Makamına, bilişim sistemleri yönetimi açısından Rektörlük Makamına karşı sorumludur.

7250

Back to Top